EUROLIB w EESC i CoR

Kolejne spotkanie grupy EUROLIB odbyło się w Brukseli w dn. 22-23 października w połączonej bibliotece Komitetu Ekonomicznego i Społecznego oraz Komitetu Regionów. Po oficjalnym przywitaniu chwilą ciszy uczczono pamięć Pana Marca Vuijlsteke, długoletniego pracownika College of Europe w Brugii i Dyrektora tamtejszej Biblioteki, który był jednym z założycieli forum EUROLIB. Dotychczasowy Przewodniczący grupy EUROLIB, Pan Serge Brack z OPOCE, poinformował o swoim odejściu na wcześniejszą emeryturę i zasugerował, wybór nowego Przewodniczącego przy zastosowaniu procedury pisemnej, która zostanie przeprowadzona w okresie najbliższych kilku miesięcy. Podczas prezentacji strony internetowej grupy EUROLIB podkreślono konieczność korzystania z tej płaszczyzny komunikacji w celu wymiany informacji i doświadczeń bibliotek biorących udział w pracach grupy. Przewodniczący przestrzegł przed ewentualnym przekształceniem forum EUROLIB w organizację bardziej sformalizowaną, gdyż wiążą się z tym rozmaite kłopotliwe sprawy jak budżet zarządzanie finansami, kontrole etc. Podkreślił również dotychczasową użyteczność EUROLIB jako swobodnego forum współpracy i wymiany doświadczeń między bibliotekami o podobnym profilu. Dalsza część obrad poświęcona została książce elektronicznej, pod hasłem e-book wstępnie poruszono kwestię publikacji elektronicznych, zwłaszcza występujących na stronach portalu europa.eu. Wymieniono także informacje nt. przeprowadzonych przetargów i podpisanych kontraktów. Przedstawiciel CEDEFOP wspomniał o poszukiwaniu możliwości outsourcingu katalogowania, oraz ewentualnej implementacji tezaurusa EUROVOC. Delegacja ECB poinformowała o zakończeniu procedury outsourcingu usług informatycznych do obsługi bibliotecznego systemu zintegrowanego ALEPH. Poruszono także kwestie obecnego funkcjonowania witryny EUBookshop. Pani Carol Riccalton pokrótce zaprezentowała prowadzone na witrynie prace związane z przejściem na platformę systemu VTLS, wspomniała o problemach związanych z atrybucją numerów DOI, oraz o możliwości importu rekordów bibliograficznych z witryny EUBookshop za pośrednictwem modułu LIBCO. Pan Peter Schmitz z Biura Publikacji przedstawił interesującą prezentację nt. zmian w tej instytucji. Prezentacja skupiła się na przedstawieniu procesu przekształcenia czterech obecnie funkcjonujących portali: Eur-Lex, TED, EUBookshop oraz Cordis w jeden portal ze wspólnym interfejsem wyszukiwawczym i powyższymi portalami jako sekcjami wyspecjalizowanymi. W prezentacji podkreślono rolę metadanych jako podstawowego czynnika warunkującego spójną prezentację informacji i przede wszystkich ich efektywne wyszukiwanie. W czasie dyskusji po prezentacji poruszono rolę tezaurusa EUROVOC jako wspólnego narzędzia wyszukiwawczego, oraz kwestię long term preservation. Do forum EUROLIB dołączyły dwie kolejne organizacje: ERA oraz Centro de Informacao Europea Jacques Delors z Lizbony. Na zakończenie drugiego dnia spotkania oficjalnie pożegnano Pana Serge’a Bracka, podziękowano mu za długoletnie przewodniczenie forum EUROLIB i koordynowanie jego prac. Bibliotekę natolińską reprezentował Pan Paweł Mielczarek, bibliotekarz systemowy, któremu dziękuję za tak obszerną relację ze spotkania.

Komentarze