Wersje skonsolidowane Traktatów dostępne

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (C83 z dn. 30.03.2010 ) ukazały się wersje skonsolidowane Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej wraz z protokołami, załącznikami i deklaracjami dołączonymi do Aktu końcowego konferencji międzyrządowej, która przyjęła Traktat z Lizbony. W tym samym zeszycie opublikowana jest również Karta praw podstawowych Unii Europejskiej oraz tabela ekwiwalencyjna numerowania artykułów w traktatach.

W informacji dla czytelnika możemy przeczytać, co następuje:

"Niniejsza publikacja zawiera wersje skonsolidowane Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej wraz z ich protokołami i załącznikami w wersji uwzględniającej zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony podpisanym w dniu 13 grudnia 2007 r. w Lizbonie, który wszedł w życie dnia 1 grudnia 2009 r. Zawiera ona również deklaracje załączone do Aktu końcowego konferencji międzyrządowej, która przyjęła Traktat z Lizbony. Jak wskazano w informacji dla czytelnika zawartej w poprzedniej publikacji wersji skonsolidowanych (Dz.U. C 115 z 9.5.2008, s. 1), w niniejszej publikacji uwzględniono przyjęte później sprostowania. Niniejsza publikacja obejmuje również Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej ogłoszoną w Strasburgu dnia 12 grudnia 2007 r. przez Parlament Europejski, Radę i Komisję (Dz.U. C 303 z 14.12.2007, s. 1). Niniejszy tekst przejmuje dostosowane brzmienie karty ogłoszone dnia 7 grudnia 2000 r. i zastępuje je od daty wejścia w życie Traktatu z Lizbony, czyli od 1 grudnia 2009 r. Na mocy art. 6 ust. 1 akapit pierwszy Traktatu o Unii Europejskiej, Karta praw podstawowych ogłoszona w 2007 r. ma taką samą moc prawną jak Traktaty. Niniejszy tekst jest źródłem informacji, za które instytucje europejskie nie ponoszą odpowiedzialności."

Komentarze