EUROLIB w Lizbonie

Doroczne spotkanie plenarne grupy Eurolib odbywa się w tym roku w dniach 19-20.05.2011 w Lizbonie, w siedzibie European Maritime Safety Agency (EMSA), a organizatorem jest European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) i Jacques Delors European Information Centre (JDEIC) usytuowane na Cais do Sodré przy ujściu Tagu. Wśród ponad 30 uczestników są bibliotekarze z wszystkich instytucji europejskich, agencji i organizacji stowarzyszonych. W pierwszej części spotkania Marc Willem z CEDEFOP, prezydent Eurolib, zaprezentował osiągnięcia grupy w ostatnim roku i podkreślił znaczenie wykonanych prac, skupiając się na stworzonej przez grupy robocze serii working papers dotyczących takich zagadnień jak: współpraca agencji działających w sektorze nauki, ochrony zdrowia i środowiska naturalnego, szara literatura wspólnotowa, sposoby i możliwości cytowań dokumentów elektronicznych, biblioteka 2.0 oraz knowledge management w bibliotekach instytucji i organów UE. Następnie przedstawiciele wszystkich pięciu grup roboczych omówili dość szczegółowo wyniki swoich dokonań. W ramach pierwszej pierwszej grupy roboczej powstał projekt nazwany SHECA (Science Health Environment Cooperation Area) skupiający małe, wyspecjalizowane agncje stojące bardzo często przed podobnymi problemami związanymi z przygotowaniem założeń do przetargów na zakupy książek, pozyskiwaniem materiałów dla swoich czytelników czy generalnie organizacji biblioteki od podstaw.

Podczas popołudniowej sesji wystąpił przedstawiciel EUR-OP, który zapoznał uczestników spotkania z ostatnio prowadzonymi przez Urząd Publikacji projektami, m. in. OPac w systemie Virtua zawierający opisy bibliograficzne skataloowanych publikacji z opcją pobierania opisów w formacie MaRC21, deep-linking ponad 250.000 dokumetów w EUbookshop-ie czy automatyczne nadawanie numerów DOI publikowanych materiałów. Dodatkowo, opisy publikacji w EUBookshop-ie zostały wzbogacone o deskryptory z tezaurusa EuroVoc, pojawiła się również sekcja 'Just published'. Projekt CELLAR: połączenie serwisów Eur-Lex, EUbookshop, i CORDIS, integracja wszystkich danych i metadanych (opisów dokumentów i ontologii / budowanych taksonomii) będących w posiadaniu EUR-OP w postaci wspólnego portalu. EuroVoc: w II poł. 2012 roku pojawi się wersja 4.4 zawierająca nowe artykuły deskryptorowe (m. in. rozbudowany mikrotezaurus dotyczący ochrony środowiska), przewidziano także możliwość współuczestniczenia użytkowników tezaurusa przy pracach aktualizacyjnych.

Na zakończenie pierwszego dnia odbyła się prezentacja działalności JDEIC i zwiedzanie jej biblioteki.


Komentarze