EUROLIB, Haga, Eurojust (2)

Po wizycie roboczej w Bibliotece ICC i Eurojust rozpoczął się drugi dzień haskiej konferencji grupy EUROLIB, tym razem w siedzibie agencji Eurojust. Sesję plenarną otworzyły wykłady przybliżające działalność agencji Eurojust i rolę jej biblioteki, a także funkcjonowanie Biblioteki ICC. Następnie głos zabrał przedstawiciel EBLIDA (European Bureau of Library, Information and Documentation Associations). Organizacja liczy 112 członków i jest organizacją skupiającą europejskie stowarzyszenia bibliotekarskie, polskim członkiem jest Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Organizacja powstała w 1992 roku, a jej główną rolą jest lobbowanie na rzecz bibliotek, zawiązywanie współpracy między organizacjami branżowymi oraz bibliotekami. 

Sesja informacyjna Urzędu Publikacji z Luksemburga była kolejnym punktem obrad. W roku 2013 Urząd przygotował 14.000 rekordów bibliograficznych publikacji i są one dostępne do pobrania na stronie internetowej instytucji. Dane są następnie przesyłane do katalogu ECLAS, Biblioteki EUI we Florencji i British Library, trafiają również do WorldCat i bazy ProQuest. Biuro zaproponowało bezpłatne przekazanie danych na platformę EBSCO, jednak okazało się, że barierą jest format MaRC21. Omówione zostały również nowe funkcjonalności portalu EurLex, takie jak możliwość eksportu do innych formatów danych, 3 języki wyświetlania tego samego aktu prawnego, kanały RSS i dalsze prace związane z personalizacją portalu. Biuro rozpoczyna także nowy projekt pod nazwą Studies database: będzie to zbiór informacji o ekspertyzach wykonywanych na zlecenie instytucji UE i pozwoli na identyfikację, czy przypadkiem nie zlecono już wykonania podobnej pracy w innej instytucji. Dane będą umieszczane w bazie utrzymywanej przez Biuro Publikacji, jednak zarządzanie zawartością będzie leżało po stronie instytucji zlecającej ekspertyzę. Ze względu na konieczność zabezpieczenia zawartości bazy projekt dotyczy jedynie instytucji EU, agencje na razie nie są brane pod uwagę. Rekordy bibliograficzne poszczególnych ekspertyz będą uzupełniane metadanymi z zastosowaniem słownictwa kontrolowanego, gdy tylko będzie to możliwe. Ze względu na poufny charakter niektórych opracowań, baza nie będzie dostępna dla użytkowników spoza instytucji UE. Platforma w wersji testowej powinna być gotowa do końca roku 2014, wykorzystane oprogramowanie to D-Space. Następnie uczestnicy spotkania zostali poinformowani o pracach aktualizacyjnych związanych z utrzymaniem tezaurusa EuroVoc. Wersja 4.4 została opublikowana w grudniu 2012 roku, kolejna będzie gotowa nie wcześniej niż w I kwartale roku 2015. Ponieważ słownictwo użyte w tezaurusie EuroVoc jest w 51,5% zbieżne z terminami występującymi w systemie ECLAS, pojawił się pomysł podjęcia prac prowadzących do połączenia obydwu systemów, co z pewnością poprawi i ułatwi proces indeksacji, jak również prowadzenia kwerend. Na zakończenie drugiego dnia spotkania przewidziano informację o działalności grupy SHECA (Science, Health and Environment Cooperation Area), w skład której wchodzi łącznie 12 agencji. Powodem powstania grupy była chęć nawiązania współpracy pomiędzy bibliotekami mniejszych agencji, które mają zazwyczaj jednoosobową (lub mniejszą) obsadę. Główne obszary działania to pozyskiwanie dokumentów dla czytelników, wymiana doświadczeń, wzajemna pomoc przy przygotowywaniu dokumentacji przetargowej, dzielenie się opiniami o produktach i systemach informacyjnych. Grupa spotyka się raz w roku, niezależnie od konferencji EUROLIB, projekty na przyszłość uwzględniają wspólne zakupy oraz współdzielenie posiadanych już zasobów.

Zamykając obrady konferencji prezydent grupy EUROLIB Marc Willem z CEDEFOP poinformował o planowanym jesiennym spotkaniu roboczym (06.11.2014 w Brukseli) oraz zaprosił na kolejną konferencję plenarną, która odbędzie się w połowie 2015 roku w Salonikach.

Komentarze