PEWG of EDC: Looking to the future


Raport końcowy Pan-European Working Group (PEWG) on European Documentation Centres zatytuowany "Looking to the future" jest już dostępny w wersji ostatecznej (tutaj). Celem raportu jest przedstawienie rezultatów kilkumiesięcznych prac grupy przedstawicieli krajowych sieci Centrów Dokumentacji Europejskiej i spotkania plenarnego PEWG w Madrycie w październiku ub. roku oraz podsumowanie wyników badań ankietowych sieci. Raport przedstawia również refleksję na temat perspektyw dalszego funkcjonowania sieci CDE.

Komentarze