XXII Konferencja sieci CDE, Katowice

XXII Ogólnopolski Zjazd Sieci CDE w Polsce odbył się w dn. 11-13.05.2016 w siedzibie Biblioteki Śląskiej () w Katowicach. W pierwszym dniu spotkania organizatorzy przewidzieli zajęcia integracyjne podczas wspólnych posiłków i zwiedzania najciekawszych zabytków stolicy Górnego Śląska.

Drugi dzień zjazdu rozpoczął się wykładem inauguracyjnym wygłoszonych przez Prof. Jana Malickiego, Dyrektora BŚ, podczas którego przedstawiona została rola i szeroki zakres działań instytucji skierowane na propagowanie czytelnictwa, gromadzenie informacji o regionie oraz budowanie zintegrowanych systemów wiedzy obejmujących zapisy encyklopedyczne dotyczące Śląska, bazy biograficzne osób oraz indywidualne historie mieszkańców regionu (tzw. portrety mówione).

Następnie Rafał Szyndlauer z Przedstawicielstwa Regionalnego KE przedstawił kwestię kryzysu migracyjnego w Europie i na Bliskim Wschodzie z perspektywy działalności informacyjnej realizowanej przez KE. Podczas wykładu wywiązała się gorąca dyskusja wokół lansowanej przez prelegenta tezy, że Polska powinna bezwzględnie przyjmować uchodźców, ponieważ jest to zgodne z ogólnymi zasadami humanitarnymi, solidaryzmem społecznym, a ponadto w przeszłości z pomocy innych państw europejskich korzystali liczni Polacy. Aktualność tematu oraz zaangażowanie uczestników debaty, w którą zmienił się wykład, spowodowały, że sprawozdanie z prac paneuropejskiej grupy roboczej ds. przyszłości sieci CDE zostało przeniesione na dzień następny z braku czasu.

Ostatnim punktem tej sesji był wykład Prof. Tadeusza Sporka z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach poświęcony stanowi obecnemu i perspektywom dalszego poszerzenia i/lub pogłębienia UE oraz jej relacjom zewnętrznym.

W godzinach popołudniowych przewidziano zwiedzanie zabytkowej kopalni Guido w Zabrzu oraz aktywności integracyjne podczas wspólnej kolacji.

Na początku trzeciego dnia konferencji Witold Naturski, kierownik Wydziału Informacji i Komunikacji Społecznej w Przedstawicielstwie KE w Polsce przedstawił założenia planu inwestycyjnego Komisji jako priorytetu komunikacyjnego KE na rok bieżący. Plan inwestycyjny ma na celu usunięcie przeszkód dla inwestycji oraz zapewnienie widoczności i pomocy technicznej projektom inwestycyjnym, jak również inteligentniejsze wykorzystanie nowych i istniejących zasobów finansowych. W planie przewidziano trzy rodzaje działań, które mają pomóc w realizacji tych celów: pozyskanie w ciągu trzech lat dodatkowych środków na inwestycje na kwotę co najmniej 315 mld euro, wspieranie inwestycji w gospodarkę realną oraz stworzenie warunków sprzyjających inwestycjom (na podstawie www, dodatkowe informacje tutaj). Poinformował także o zakończeniu emisji programu Eurolato, który do roku ubiegłego był prowadzony we współpracy z Polskim Radiem.

Sprawozdanie z prac paneuropejskiej grupy roboczej ds. przyszłości sieci CDE przedstawił Wiktor Poźniak z Kolegium Europejskiego w Natolinie, krajowy koordynator sieci. Zaprezentowane zostały szczegółowe wyniki ankiety przeprowadzonej wśród ośrodków stanowiące punkt wyjściowy do dalszych prac podjętych na dwudniowym spotkaniu PEWG w Madrycie w październiku 2015 r. Rezultaty prac grupy roboczej zostały zawarte w raporcie opublikowanym w lutym 2016 r., jednakże do chwili obecnej nie ma informacji z Brukseli, czy podjęte zostały jakiekolwiek dalsze kroki lub decyzje w kwestii reformy pracy sieci i jej dalszego funkcjonowania.

Następnie przystąpiono do omówienia sytuacji w poszczególnych ośrodkach, które także przedstawiły swoje dokonania w roku 2015 oraz plany komunikacyjne na rok 2016. Prof. Marcin Szewczyk reprezentujący Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie poinformował o planowanym na czerwiec 2016 r. otwarciu kolejnego ośrodka sieci CDE w swojej uczelni. Uczelnia rzeszowska uzyskała pozytywną rekomendację Rafała Szyndlauera, która została wydana po wizji lokalnej przeprowadzonej w marcu br. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się również o zakończeniu działalności z końcem roku 2015 Centrum Dokumentacji Europejskiej zlokalizowanego w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

O współpracy katowickiego Punktu Informacyjnego Europe Direct z lokalnym CDE opowiedziała Małgorzata Sołtys. Wspólnie organizowane są debaty, wystawy i konkursy, obydwa ośrodki prowadzą wspólny harmonogram imprez i wspierają się wzajemnie.

Remigiusz Lis, pełnomocnik Dyrektora BŚ ds. rozwoju zaprezentował projekty digitalizacyjne realizowane na potrzeby Śląskiej Biblioteki Cyfrowej i regionalnego klastra informacyjnego. Biblioteczna pracownia digitalizacji poza planowanymi czynnościami promuje idee wolontariatu i społeczeństwa otwartego kierując swą ofertę także do seniorów, którzy biorą aktywny udział w jej działalności. Zwiedzanie pracowni digitalizacji, magazynów wysokiego składowania, działu zbiorów specjalnych, gdzie zgromadzono najcenniejsze rękopisy i starodruki śląskie oraz siedziby CDE stanowiło efektowne zakończenie trzeciego dnia konferencji.

Pracownia dygitalizacji.

Magazyn wysokiego składowania.

Zbiory specjalne.

Kolejne spotkanie odbędzie się we wrześniu lub październiku w Kielcach i będzie zorganizowane dla całej inicjatywy Europe Direct, tj. zaproszeni zostaną przedstawiciele sieci CDE, poszczególnych Punktów Informacyjnych ED i wykładowcy skupieni w Team Europe.

Dokumentacja fotograficzna wydarzenia w galerii BŚ (tutaj).

Komentarze