System Prawa UE, tom 8

 


Wydawnictwo C. H. Beck rozpoczęło w roku 2019 niezmiernie ciekawy -- w każdym razie z mojego punktu widzenia -- projekt wydawniczy serii pod tytułem "System Prawa Unii Europejskiej" (tutaj więcej informacji z wydawnictwa). Redaktorem naczelnym serii jest prof. dr hab. Andrzej Wróbel, wykładowca akademicki, sędzia Sądu Najwyższego, były sędzia Trybunału Konstytucyjnego oraz od roku 2012 redaktor naczelny miesięcznika Komitetu Nauk Prawnych PAN "Państwo i Prawo".

Całość serii została zaplanowana na 16 tomów, do tej pory ukazały się:
  • tom 1 (2020) Podstawy i źródła prawa Unii Europejskiej [45628]
  • tom 3 (2019) Wykładnia prawa Unii Europejskiej [45629]
  • tom 6 (2020) Prawo antydyskryminacyjne [45630]
  • tom 7 (2020) Prawo rynku wewnętrznego [45631],
które został włączone do naszych zbiorów w połowie lutego br., co mogę potwierdzić okolicznościową fotografią:


W naszych zbiorach pojawił się ostatnio liczący prawie 900 stron tom 8 z tej serii, a mianowicie

Współpraca sądowa w sprawach cywilnych, karnych i współpraca policyjna / red. Jan Barcz ; aut. Agnieszka Frąckowiak-Adamska ... [et al.]. Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck : Instytut Nauk Prawnych PAN, 2021. XXXV, [1], 869 stron ; 25 cm. System Prawa Unii Europejskiej - Wydawnictwo C. H. Beck t. 8, ISBN 9788382351439 [Reference Room 45909]

Szczegółowy spis treści przybliży zainteresowanym czytelnikom zawartość tomu:

Contents: Wstęp -- Wykaz skrótów -- I. Współpraca sądowa w sprawach cywilnych w Unii Europejskiej -- 1. Uwagi wstępne -- 2. Geneza i ewolucja współpracy sądowej w sprawach cywilnych -- 3. Pojęcie i specyfika współpracy sądowej w sprawach cywilnych -- 4. Kompetencje Unii w zakresie współpracy sądowej w sprawach cywilnych -- 5. Całościowe spojrzenie na prawo pochodne z zakresu współpracy sądowej w sprawach cywilnych -- 6. Regulacje z zakresu jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń -- 7. Jednolite regulacje kolizyjne -- 8. Pomoc prawna -- II. Współpraca wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych -- 9. Ewolucja traktatowa współpracy sądowej w sprawach karnych -- 10. Instytucje i organy pomocnicze - rola w sprawach karnych -- 11. Specyfika procesu decyzyjnego w sprawach karnych -- 12. Instrumenty prawne -- 13. Zasada wzajemnego uznawania orzeczeń -- 14. Europejski nakaz aresztowania (ENA) -- 15. Rozwój zasady wzajemnego uznawania - instrumenty współpracy -- 16. Uwzględnianie orzeczeń innego państwa członkowskiego - koncepcja, oprzyrządowanie prawne i koordynacja postępowań -- 17. Instytucjonalizacja współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych -- 18. Zbliżanie minimalnych norm proceduralnych -- 19. Prawa ofiar przestępstw -- 20. Zbliżanie prawa karnego materialnego -- 21. Zmienna geometria -- III. Współpraca policyjna w Unii Europejskiej -- 22. Traktatowe podstawy współpracy policyjnej – przedmiotowy i podmiotowy zakres współpracy -- 23. Instytucjonalna współpraca policyjna w ramach UE -- 24. Współpraca operacyjna -- 25. Wymiana informacji w ramach współpracy policyjnej w UE --  26. Ochrona danych osobowych w ramach współpracy policyjnej w UE -- 27. Współpraca z państwami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi - stosunki zewnętrzne we współpracy policyjnej -- IV. Ochrona praw podstawowych w ramach przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej -- 28. Rozwój i znaczenie ochrony praw podstawowych w PWBiS -- 29. Prawa podstawowe w ramach instytucjonalnych PWBiS -- 30. Przestrzeganie praw podstawowych jednostki w obszarze polityki migracyjnej i azylowej UE -- 31. Ochrona praw podstawowych w obszarze współpracy sądowej w sprawach cywilnych -- 32. Ochrona praw podstawowych w ramach współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych i współpracy policyjnej -- 33. Podsumowanie - wzmocnienie aksjologii Unii Europejskiej.

I jeszcze informacja z obwoluty:

Book Jacket: "Tom 8. z serii System Prawa Unii Europejskiej zawiera dogłębne i kompleksowe omówienie zagadnień dotyczących współpracy sądowej w sprawach cywilnych, karnych i współpracy policyjnej w Unii Europejskiej - jednej z najbardziej istotnych, interesujących i dynamicznie rozwijających się dziedzin integracji europejskiej. W publikacji Autorzy przedstawili następujące zagadnienia: współpraca sądowa w sprawach cywilnych w Unii Europejskiej - omówiono genezę ewolucji tej współpracy od przedwspólnotowych regulacji aż do przekazania współpracy do kompetencji wspólnotowych, pojęcie i specyfikę instytucjonalną współpracy, kompetencje Unii Europejskiej w zakresie tej współpracy, np. wydawanie aktów prawnych czy przyjmowanie odpowiednich środków w celu zbliżania przepisów ustawowych i wykonawczych, pomoc prawną, uwzględniając doręczenia transgraniczne oraz współpracę między sądami państw członkowskich, a także dokonano przeglądu aktów prawnych z tego zakresu pochodzących z lat 2000-2020 oraz analizy aktów prawa pochodnego, regulacji dotyczącej jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń, jednolitych reguł kolizyjnych; współpraca wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych w Unii Europejskiej - ukazano m.in. rolę, jaką pełnią instytucje i organy pomocnicze w sprawach karnych, specyfikę procesu decyzyjnego w sprawach karnych, system instrumentów prawnych funkcjonujących w porządku przedlizbońskim i polizbońskim, zasadę wzajemnego uznawania orzeczeń oraz jej rozwój, kwestie związane z Europejskim Nakazem Aresztowania, uwzględnianie orzeczeń innego państwa członkowskiego, instytucjonalizację współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych (w tym m.in. omówienie Eurojustu, Europejskiej Sieci Sądowej i Prokuratury Europejskiej), zbliżanie minimalnych norm proceduralnych i prawa karnego materialnego, prawa ofiar przestępstw; współpraca policyjna w Unii Europejskiej - w tym: jej traktatowe podstawy z uwzględnieniem zakresu przedmiotowego i podmiotowego współpracy, instytucje zajmujące się współpracą, tj.: Europol, CEPOL, Stały Komitet Współpracy Operacyjnej w zakresie Bezpieczeństwa Wewnętrznego, współpraca operacyjna, wymiana informacji oraz ochrona danych osobowych w ramach współpracy policyjnej, współpraca z państwami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi; ochrona praw podstawowych w ramach Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości Unii Europejskiej - przedstawiono instytucjonalną, sądową, pozasądową ochronę praw podstawowych, przestrzeganie praw w obszarze polityki wizowej, migracyjnej i azylowej Unii Europejskiej, ochronę praw podstawowych w sprawach cywilnych i karnych z uwzględnieniem orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości."--PUBLISHER'S NOTE.

Książki pozyskaliśmy za pośrednictwem Księgarni Naukowej (tędy), naszego wieloletniego partnera i autoryzowanego dystrybutora wydawnictw oficyny C. H. Beck. 

Komentarze