EU Bookshop :: warto odwiedzić

Dlaczego warto odwiedzić EU Bookshop?

W celu przybliżenia Unii jej obywatelom Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (dalej w skrócie OPOCE), współpracując z instytucjami UE, agencjami i organami, oferuje bezpośredni dostęp do całości własnej produkcji wydawniczej. Portal EU Bookshop jest tylko jednym z przykładów zastosowania nowatorskiej technologii internetowej do elektronicznej dystrybucji wydawnictw w ich integralnej formie. OPOCE koordynuje także rozwój innych internetowych systemów informacyjnych, np. pełnotekstowego zbioru prawa wspólnotowego ukazującego się we wszystkich językach urzędowych UE w portalu EUR-Lex (EUR-Lex to przede wszystkim zawartość Dziennika Urzędowego UE, traktaty założycielskie, rozszerzające i reformujące Unię, orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości oraz Sądu Pierwszej Instancji, a także propozycje legislacyjne i umowy międzynarodowe zawierane przez wspólnoty) czy portalu zamówień publicznych TED (skrót od Tenders Electronic Daily, suplement do Dziennika Urzędowego UE) dla całego obszaru UE.

Rozpowszechnienie się Internetu wywarło znaczny wpływ na filozofię dystrybucji informacji europejskiej, a skoro powszechne stało się używanie mediów elektronicznych, wiec i UE zadecydowała o zwiększeniu udziału tej formy przekazu. Nie znaczyło to oczywiście, że wersje drukowane zostały całkowiecie wyparte przez ich elektroniczne odpowiedniki, ponieważ w unijnym systemie prawnym nadal to właśnie drukowana wersja aktu legislacyjnego jest uważana za autentyczną. Prace nad stworzeniem wirtualnego repozytorium elektronicznych wersji wydawanych publikacji podjęto w OPOCE na początku XXI wieku, projekt jednak napotykał na róznorakie, od technologicznych po polityczne, przeszkody. Niemniej jednak 10 marca 2005 roku ówczesny komisarz europejski odpowiedzialny za edukację, szkolenia, kulturę i wielojęzyczność, Ján Figel’ stwierdził w Luksemburgu:

EU Bookshop pozwala na natychmiastowy dostęp do treści. Jest to amazon.com wzbogacony o wolny dostęp do zawartości publikacji. […] Jako komisarz odpowiedzialny za kwestie wielojęzyczności jest mi szczególnie miło, że strony portalu są dostępne w 19 językach […]. Wiem, że w Europie 25 państw członkowskich i prawie 500 milionów obywateli, nawet przy wysokim stopniu informatyzacji i umiejętności korzystania z usług on-line sama obecność portalu EU Bookshop nie gwarantuje sukcesu i popularności wśród internautów. […] Mamy jednak ambicję, aby portal był nie jedynie księgarnią internetową, lecz by z czasem stał się wirtualną biblioteką wszystkich publikacji UE. […] Liczę, że media pomogą nam rozpropagować EU Bookshop w społeczeństwie tak, aby instytucje wspólnotowe mogły wyjść naprzeciw odbiorcy informacji - obywatelowi. Będzie to sytuacja, w której wszyscy wygramy.” (tłumaczenie własne)

Portal został oficjalnie zainaugurowany podczas konferencji prasowej zorganizowanej w Brukseli w dniu 6 kwietnia 2005 roku w obecności dyrektora generalnego OPOCE, sekretarza generalnego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz wiceprzewodniczącej KE, Margot Wallstrom, odpowiedzialnej za budowę europejskiej strategii komunikacji społecznej.

W chwili otwarcia w portalu znajdowało się 4.000 publikacji, zaś intencją OPOCE było regularne uzupełnianie kolekcji poprzez dygitalizację retrospektywną i umieszczanie w portalu publikacji z bieżącego planu wydawniczego. Urząd Publikacji tworząc portal wykorzystał listy bibliograficzne wszystkich swoich wydawnictw, które ukazały się drukiem, na nośniku CD-ROM lub w postaci kasety wideo, począwszy od roku 2001. Na podstawie list bibliograficznych sporządzono rekordy bibliograficzne i zamieszczono je w systemie. Drugą kategorią danych były rekordy bibliograficzne sporządzone na podstawie listy bibliograficznej plików elektronicznych zgromadzonych w repozytorium Urzędu (głównie pliki w formacie PDF, ang. Portable Document Format, formacie zachowywania danych rozpowszechnionym przez firme Adobe Systems pozwalającym za wizualizację danych tekstowych wraz z elementami graficznymi) i pokrewnych), z tą tylko różnicą, że zasięg chronologiczny obejmował już tylko okres od roku 2003.

Ideą przewodnią tego portalu jest zgromadzenie w jednym miejscu wszystkich publikacji UE wydanych przez OPOCE lub we współpracy z nim. Aby zamysł ten zrealizować wszystkie publikacje wzmiankowane powyżej zostały skatalogowane, zindeksowane oraz zarchiwizowane w celu rozprowadzenia ich przez Internet. Dzięki serwisowi można uzyskać bezpośredni dostęp do treści publikacji przez obszerne noty bibliograficzne, a najnowsze publikacje w formacie PDF można pobrać nieodpłatnie. Zasadą główną jest, że wszystkie publikacje umieszczane w portalu w formie opisu bibliograficznego muszą być dostępne w wersji elektronicznej, choć wersja drukowana może być rozprowadzana po uiszczeniu opłaty, w zależności od decyzji autora czy zespołu autorskiego. Od roku 2003 w OPOCE wprowadzono także zasadę, że przy zlecaniu wykonania publikacji zewnętrznym podwykonawcom (ang. outsourcing) wymagane jest również utworzenie tej publikacji w formacie elektronicznym, więc można mieć pewność, że jeśli do systemu zostanie wprowadzony opis bibliograficzny nowej publikacji, to niebawem (lub jednocześnie) zostanie w nim umieszczony również plik z elektroniczną jej wersją.

EU Bookshop pozwala także na składanie zamówień na publikacje drukowane dystrybuowane bezpłatnie. W celu pozyskania takiej publikacji (może być to broszura informacyjna lub np. płyta DVD) należy korzystając z przejrzystego interfejsu podać swoje dane osobowe i złożyć zamówienie, które następnie uzyska swój numer referencyjny i będzie oczekiwało na weryfikację adresu elektronicznego odbiorcy. Wysyłka publikacji następuje zazwyczaj w następnym dniu roboczym, zaś czas doręczenia materiałów do Polski wynosi około 2-3 dni. Zamówienia na publikacje rozprowadzane odpłatnie również są obsługiwane na podobnej zasadzie, z tą tylko różnicą, że zamówienie jest realizowane przez lokalnego dystrybutora wydawnictw OPOCE, w przypadku Polski przez firmę Ars Polona. Pomimo dostępności wszystkich publikacji w wersji elektronicznej, którą można uzyskać bezpłatnie, sprzedaż wydawnictw drukowanych Urzędu Publikacji utrzymuje się nadal na znacznym poziomie. Co prawda w roku 2006 zanotowano trzykrotny spadek wobec dochodów z roku 2002, jednak kwota 5,5 miliona euro wpływu jest niebagatelna (wpływy ze sprzedaży w roku 2002 wyniosły 15,3 mln euro, w roku 2003 prawie 11,7 mln euro, w 2004 prawie 9 mln euro, zaś w 2006 tylko 5,5 mln euro).

EU Bookshop :: warto odwiedzić .

Komentarze