Traktat z Lizbony

Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską został podpisany w Lizbonie w dniu 13 grudnia 2007 r. przez przedstawicieli 27 państw członkowskich. Jak przewiduje art. 6 traktatu z Lizbony, dokument ten musi zostać ratyfikowany przez państwa członkowskie zgodnie z ich własnymi wymogami konstytucyjnymi. Traktat wejdzie w życie w dniu 1 stycznia 2009 r., jeżeli do tego czasu złożone zostaną wszystkie dokumenty ratyfikacyjne, w przeciwnym razie wejdzie on w życie w pierwszym dniu miesiąca, który nastąpi po złożeniu ostatniego dokumentu ratyfikacyjnego.

Traktat o Unii Europejskiej zawiera postanowienie, które umożliwia rewizję traktatów. Artykuł 48 stanowi, że każde państwo członkowskie lub Komisja mogą przedkładać Radzie propozycje zmiany traktatów. Stwarza to możliwość zwołania przez przewodniczącego Rady, za jej zgodą, konferencji międzyrządowej.

Wprowadzenie zmian do traktatów wymaga jednomyślnej zgody wszystkich państw członkowskich. Zanim nowy traktat będzie mógł wejść w życie, wszystkie państwa członkowskie muszą również ratyfikować zmiany zgodnie z własnymi procedurami wewnętrznymi.
W ostatnich latach odbyło się kilka konferencji międzyrządowych. Ich wynikiem były kolejne traktaty zmieniające, w szczególności Jednolity Akt Europejski (1986 r.), Traktat o Unii Europejskiej (1992 r.), traktat z Amsterdamu (1997 r.) oraz traktat z Nicei (2001 r.).

Wersje skonsolidowane Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Traktatu Lizbońskiego) w języku polskim i wszystkich językach oficjalnych Unii są dostępne na stronie Rady Unii Europejskiej tutaj.

Oto 479 stron pasjonującej w rzeczy samej lektury, polecamy!

Na stronach Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana umieszczono specjalne wydanie Polskiego Kalendarza Europejskiego pt. "Traktat z Lizbony. Kompendium wiedzy".

Portal EurActiv opublikował również własny komentarz (w języku angielskim) do Traktatu z wyszczególnieniem wprowadzonych zmian.

Komentarze