Vademecum

Pomysł napisania broszury informacyjnej o polskiej sieci Centrów Dokumentacji Europejskiej (CDE) skrystalizował się w czerwcu 2008 r. na spotkaniu w Toruniu (więcej na ten temat tutaj). W toku prac redakcyjnych spotykaliśmy się w Natolinie dwukrotnie (11.08 i 15.09) by na przełomie października i listopada ubiegłego roku przekazać do składu gotowy materiał. Dwa dni temu nasz pomysł zmaterializował się w postaci pliku w formacie PDF.

Broszura "Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce - Vademecum" to praca zbiorowa, przygotowana przez zespół w składzie: Przemysław Bartuszek (Centrum Europejskie Uniwersytet Warszawski), Ewa Błaszczyk (Biblioteka Śląska w Katowicach), Wiktor Poźniak (Kolegium Europejskie w Natolinie), Katarzyna Stachurska-Szczesiak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Edyta Urbańska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Iwona Wojtczak (Urząd Komitetu Integracji Europejskiej), Jan Marek Ziółkowski (Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce), przy współpracy wszystkich CDE w Polsce.

Wersja elektroniczna jest dostępna na stronie Przedstawicielstwa KE w Polsce.

Kilka zdań ze wstępu:

Zgodnie z intencją autorów "Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce – Vademecum" to kompendium wiedzy na temat tej sieci informacyjnej. W rozdziale pierwszym omówiono konwencję regulującą funkcjonowanie poszczególnych Centrów oraz obowiązki i korzyści wynikające z umowy z Komisją Europejską. Przedstawiono również proces ewolucji sieci informacyjnych podlegających Dyrekcji Generalnej ds. Komunikacji Społecznej oraz sytuację ośrodków działających w Polsce. Rozdział drugi zawiera informacje o roli Przedstawicielstwa i koordynacji działań sieci informacyjnych wraz ze wskazaniem, do kogo należy się zgłosić w celu uzyskania publikacji lub utworzenia nowego Centrum. W rozdziale trzecim zostały opisane działania wspierające Centra, zarówno platforma intranetowa dostępna dla bibliotekarzy i pracowników ośrodków, jak i program szkoleń oraz corocznych konferencji organizowanych w Brukseli i innych miastach europejskich. Rozdział czwarty stanowi kompendium internetowych źródeł informacji europejskiej przydatnych czytelnikom zainteresowanym tą problematyką i wykorzystywanych przez bibliotekarzy sieci CDE na co dzień. W rozdziale piątym zamieszczono dane teleadresowe poszczególnych ośrodków wraz ze szczegółową charakterystyką zbiorów i informacją o możliwości skorzystania z zasobów tam zgromadzonych.

"Vademecum" jest skierowane przede wszystkim do dwóch grup odbiorców. Pierwsza z nich to osoby ze środowiska akademickiego poszukujące informacji związanych z Unią Europejską: studenci, naukowcy lub wykładowcy, ponieważ to do nich adresowane są działania informacyjne realizowane przez CDE. Drugą grupę stanowią bibliotekarze z bibliotek naukowych, akademickich, a także publicznych, którzy nie zawsze wiedzą o istnieniu wyspecjalizowanych ośrodków informacji europejskiej działających w sieci CDE. Mamy nadzieję, że rozpropagowanie działalności polskiej sieci CDE przyczyni się do lepszego zapoznania czytelników z zasobami zgromadzonymi przez te placówki oraz pozwoli na pełniejsze wykorzystanie ich potencjału informacyjnego.

Miłej lektury!

Komentarze