Eurojust Library, Haga


Biblioteka Eurojust mieści się w mikroskopijnym pomieszczeniu na parterze budynku zajmowanego przez tę agencję. Profil gromadzenia to przede wszystkim publikacje dotyczące prawa karnego i procedur postępowania sądowego w poszczególnych państwach członkowskich, współpracy policyjnej i sądowej w odniesieniu do przestępstw kryminalnych, a także zagadnienia takie jak działalność zorganizowanych grup przestępczych, cyberprzestępczość itd. 

W przypadku książek zbiory są głównie w wersji drukowanej, prenumerowanych jest kilka czasopism, a gdy to możliwe, ustanowiony został dostęp do wersji elektronicznej. W roku 2014 Eurojust przeznaczył na funkcjonowanie Biblioteki kwotę 115.000 euro, oprogramowanie biblioteczne Knowall firmy Bailey Solutions pozwala na sprawne zarządzanie ponad 3.500 rekordami bibliograficznymi. Przyjęty system opracowania rzeczowego to tezaurus EuroVoc zaadaptowany do potrzeb własnych, układ zbiorów według schematu zastosowanego w Bibliotece Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu. Poza gromadzeniem i udostępnianiem, Biblioteka prowadzi działalność informacyjną, kompiluje bibliografie tematyczne, aktualizuje witrynę intranetową i oferuje szkolenia dla pracowników Eurojust.

Sorry, dzisiaj nieczynne...Prezentacja nowych nabytków.


Komentarze