EUROLIB, Saloniki, CEDEFOP (1)

Poranna sesja pierwszego dnia konferencji w Salonikach (21.05.2015, czwartek) była poświęcona teoretycznym i praktycznym kwestiom związanym z repozytoriami publikacji i zasobami Open Access (OA). Dr Victoria Tsoukala z Narodowego Centrum Dokumentacji w Atenach (EKT) poprowadziła warsztaty i omówiła wyniki ankiety przeprowadzonej wśród bibliotek grupy EUROLIB. Następnie wygłosiła wykład nt. najnowszych zmian w polityce OA i stosowanych w Europie dobrych praktyk w tym segmencie.

Po oficjalnym otwarciu konferencji przez gospodarzy, Silvia Bojinova przedstawiła funkcję i rolę biblioteki DG Research & Innovation w procesie zarządzania zasobami informacyjnymi i organizacji dostępnych zasobów, co było kontynuacją wykładu wygłoszonego rok wcześniej na konferencji w Hadze. W ostatnich miesiącach uruchomiono dostęp do kilku nowych produktów (np. SciVal www.scival.com i InCites Thomson Reuters Research Analytics). Praktyczne wykorzystanie systemów bibliometrycznych pozwoliło na przeprowadzenie badań dotyczących liczby publikacji naukowców biorących udział w Marie Skłodowska-Curie Research Fellowship Programme (tutaj) i dalszego przebiegu rozwoju karier zawodowych uczestników programu. Wnioski z badań: młodzi naukowcy nie publikują tylu prac, jak wstępnie zakładano, nie znajdują również w pełni zatrudnienia w instytucjach naukowych i edukacyjnych. Biblioteka DG Research & Innovation organizuje także RTD Library Talks, np. na temat inteligentnych miast przyszłości. Są to spotkania popularyzatorsko-informacyjne skierowane do pracowników Dyrekcji Generalnych zajmujących się badaniami i nauką połączone z prezentacją dostępnych źródeł informacji na konkretny temat. Biblioteka DG Research & Innovation współpracuje ściśle z Biblioteką Centralną KE w zakresie pozyskiwania i udostępniania zasobów elektronicznych, głównie książek elektronicznych, korzystając w tym celu z budżetu Biblioteki Centralnej.

Następnie Isabelle De Lee z Parlamentu Europejskiego przybliżyła problematykę codziennej pracy biblioteki z wykorzystaniem systemu Symphony uruchomionego w roku 2010. Główną zaletą systemu jest jego stabilność: oprogramowanie działa nieprzerwanie od 5 lat, średnia liczba równolegle prowadzonych sesji obejmuje 35 użytkowników. Zasygnalizowany został problem przeszukiwania indeksów tytułowych oraz archaiczny wygląd interfejsu użytkownika, jak również relatywnie długi czas potrzebny na uruchomienie / wyłączenie aplikacji.

Kontynuując wątek systemów wyszukiwawczych i narzędzi pozwalających na lepszą organizację zasobów elektronicznych, Cosmin Roman z CEDEFOP omówił proces implementacji systemu Summon w agencji. Przygotowania do wprowadzenia nowego systemu rozpoczęto w roku 2014, konieczność zmiany rodzaju oprogramowania została podyktowana znacznym zwiększeniem udziału publikacji elektronicznych w zbiorach własnych przy jednoczesnym ograniczeniu zasobów ludzkich do prowadzenia katalogów w dotychczasowej formie. Do chwili obecnej udało się zintegrować na jednej platformie większość abonowanych lub zakupionych zasobów elektronicznych. Plany na przyszłość obejmują uzupełnienie indeksu głównego o dane z katalogu bibliotecznego, ustanowienie zdalnego dostępu do zasobów dla uprawnionych użytkowników przebywających poza agencją oraz obowiązkowe dla wszystkich pracowników szkolenia z wykorzystania systemu. Korzyści z wprowadzenia nowego rozwiązania to przede wszystkim lepsza ekspozycja / widoczność dostępnych zasobów elektronicznych dla użytkownika oraz jeden wspólny interfejs wyszukiwawczy (oraz indeks) dla rożnych platform. Z perspektywy bibliotekarza natomiast jest to duża oszczędność czasu potrzebnego poprzednio na skatalogowanie poszczególnych dokumentów i możliwość wykorzystania go na inne czynności, w tym prowadzenie zleconych kwerend czy działalności dydaktycznej. Ponadto nowa platforma oferuje zdecydowanie nową jakość prowadzenia wyszukiwań.

Ostatnim punktem pierwszego dnia był przegląd i dyskusja nt. stosowanych w bibliotekach grupy EUROLIB narzędzi informatycznych takich jak katalogi zintegrowane, listy alfabetyczne zasobów elektronicznych, multiwyszukiwarki oraz inne programy wspomagające.Komentarze