Spotkanie Europe Direct, Bronisławów

Poniedziałek (28.09.2015) był pierwszym dniem spotkania polskiej sieci Europe Direct, które zostało zorganizowane przez Przedstawicielstwo KE w Polsce w ośrodku Magellan nad Zalewem Sulejowskim pod Piotrkowem Trybunalskim. W spotkaniu brali udział przedstawiciele wszystkich trzech sieci działających w Polsce pod szyldem Europe Direct: Punktów Informacji Europejskiej Europe Direct (PIEED), sieci Centrów Dokumentacji Europejskiej (CDE) oraz wykładowcy Team Europe. Poniedziałkowe popołudnie zostało zarezerwowane dla poszczególnych sieci, które miały okazję spotkać się we własnym gronie i omówić wspólne sprawy. W godzinach wieczornych zorganizowano zwiedzanie piotrkowskiego "Centrum Idei Ku Demokracji" (tutaj) i wspólną kolację.

Drugi dzień szkolenia (29.09.2015) otworzyła Agnieszka Średniawa z Przedstawicielstwa KE prezentacją nt. grupy Team Europe, zespołu ekspertów wspomagających Komisję Europejską w realizacji projektów edukacyjnych i promujących idee zjednoczonej Europy wsród uczniów, studentów i innych środowisk, np. w ramach Europejskiego Uniwersytetu Latającego (EUL) czy serii debat "Team Europe goes Oxford" zorganizowanej przy współpracy sieci CDE (tutaj więcej na ten temat). 

Następnie Julia Płachecka omówiła realizację programu "Europa dla obywateli" (tutaj). Główną aktywnością programu jest organizacja spotkań i prelekcji dla osób zainteresowanych kwestiami europejskimi z naciskiem na wspieranie inicjatyw obywatelskich na szczeblu lokalnym. Projekt jest realizowany przez Instytut Adama Mickiewicza przy finansowym wsparciu KE i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W latach 2014-2015 zorganizowano 33 wydarzenia, głównie spotkania informacyjne, wykłady, seminaria i imprezy plenerowe, w których wzięło udział 1620 uczestników. Główne komponenty programu są następujące: 1. pamięć europejska, 2. demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie (partnerstwo miast - spotkania do 25 dni pozwalające na nawiązanie współpracy miedzy poszczególnymi miastami, sieci miast - projekty dwuletnie inicjowane przez samorządy oraz projekty społeczeństwa obywatelskiego zgodne z planami strategicznymi UE), 3. granty operacyjne, czyli środki na działalność statutową organizacji pozarządowych. Budżet na lata 2014-2020 wynosi 185.5 mln euro, a wnioskodawcą projektów mogą być organy publiczne lub organizacje nienastawione na zysk posiadające osobowość prawną. 

Sieć Europe Direct stanowiła główny temat wystąpienia Magdaleny Pokojskiej z brukselskiej sekcji C.3 Dyrekcji Generalnej ds. Komunikacji Społecznej. W odniesieniu do sieci CDE zaprezentowany został kalendarz działań Pan-European Working Group on the Future of EDCs oraz plany mające na celu rewitalizację sieci w przyszłości. W II połowie października na spotkaniu w Madrycie zostanie przedstawiony szkic projektu uwzględniający potrzeby i możliwości sieci w odniesieniu do priorytetów komunikacyjnych KE. Planowane jest rownież przygotowanie nowej umowy pomiędzy KE a instytucjami goszczącymi ośrodki CDE, która będzie odzwierciedlała zmiany w środowisku elektronicznym i sektorze dystrybucji publikacji w stosunku do umowy z roku 2005. W części pytań skierowanych do prelegentki zgłoszono problem z uprzywilejowanym dostępem do zamówień publikacji drukowanych w portalu EUBookshop, niespójnej polityce dystrybucji materiałów wydawanych przez Urząd Publikacji i konieczności wprowadzenia innych mechanizmów dystrybucyjnych w celu zapewnienia sprawnej realizacji celów komunikacyjnych KE w działalności sieci CDE.

W kolejnym wystąpieniu Katarzyna Pszczoła poinformowała o zmianach organizacyjnych w Przedstawicielstwie KE w Polsce i przejściu Pani Dyrektor Ewy Synowiec do Brukseli do Dyrekcji Generalnej ds. Handlu oraz o zmniejszeniu obsady zespołu zajmującego się komunikacją społeczną w biurze warszawskim. Następnie podsumowała dokonania Przedstawicielstwa oraz sieci Europe Direct w odniesieniu do Europejskiego Roku na rzecz Rozwoju (tutaj) oraz aktywność w mediach społecznościowych i inne podejmowane inicjatywy (np. Europa Café oraz Dialog Obywatelski).

Szkolenie z prezentacji i wystąpień publicznych z elementami integracyjnymi stanowiło główne wydarzenie drugiej części dnia.


Trzeci dzień spotkania (30.09.2015) został poświęcony debacie oksfordzkiej, podczas której dwa zespoły argumentowały za i przeciw tezie, że przyjęcie TTIP przez UE będzie korzystne dla rozwoju Europy. Werdyktem jury i publiczności wygrana przypadła zespołowi prezentującemu pogląd, że jednak umowa ta nie jest dla Unii korzystna. Ciekawostka: przed debatą głosy publiczności rozkładały się w stosunku 33 na tak wobec 18 przeciw, jednak dwa głosowania po zakończeniu debaty wskazały zmianę dość radykalną odpowiednio 15:35 i 16:35, czyli tendencje się odwróciły i w sumie wygrał zespół reprezentujący stanowisko, że układ z USA nie będzie korzystny dla starego kontynentu.

Ostatnim punktem programu był wykład Rafała Szyndlauera z Przedstawicielstwa KE o korzyściach i kosztach TTIP. Pan Rafał zaznaczył na początku, że oficjalne stanowisko KE jest - bez względu na wynik zakończonej przed chwilą debaty - za liberalizacją relacji transatlantyckich i że należy o tym pamietać w trakcie realizacji działań informacyjnych prowadzonych w ramach sieci CDE. 

Podczas krótkiej odprawy zamykającej trzydniowe spotkanie w Bronisławowie przedstawiciele sieci CDE zostali poinformowani o planowanym na kwiecień przyszłego roku spotkaniu w Katowicach, które będzie powrotem do cyklu szkoleniowego dla ośrodków ulokowanych w środowisku akademickim.

Przedstawiciele sieci CDE na spotkaniu Europe Direct
w Bronisławowie k. Piotrkowa Trybunalskiego


Komentarze