Bronisław Geremek Prize

Książka "The birth of the new justice : the internationalization of crime and punishment, 1919-1950", której autorem jest Prof. Mark Lewis to główne wyróżnienie kapituły nagrody im. Bronisława Geremka przyznane w tym roku po raz pierwszy. Podczas ceremonii wręczenia nagrody głównej wyróżniono także książkę dr Wojciecha Świebody opublikowaną w Wydawnictwie TN Societas Vistulana "Innowiercy w opiniach prawnych uczonych polskich w XV wieku. Poganie, żydzi, muzułmanie".


Obydwie książki są dostępne w zbiorach Biblioteki Kolegium Europejskiego w Natolinie: pierwsza w wersji elektronicznej (tutaj), druga -- dzięki uprzejmości Wydawnictwa -- w wersji drukowanej (tutaj). Poniżej szczegółowe informacje o obydwu tytułach oraz spisy treści. A tutaj relacja i zdjęcia ze spotkania.

The birth of the new justice [electronic resource] : the internationalization of crime and punishment, 1919-1950 / Mark Lewis. Oxford : Oxford University Press, 2014, Oxford scholarship online, Oxford studies in modern European history,  ISBN 9780191757716 (ebook) 9780199660285 (print). 

Contents:  Introduction -- 1. Nineteenth Century Precursors of an International Criminal Legal System -- 2. The Birth of the New Justice at the Paris Peace Conference -- 3. Crimes against Humanity and Crimes of Denationalization: The Victory of Political Expediency Over Justice -- 4. Blueprints for International Criminal Courts and Their Political Rejection in the 1920s -- 5. International Terrorism in the 1920s and '30s: The Response of European States through the League of Nations and the Attempt to Create an International Criminal Court -- 6. The Search for a Victim-Centered New Justice, 1942–1946: The World Jewish Congress and the Institute of Jewish Affairs1 -- 7. The Genocide Convention: The Gutting of Preventative Measures, 1946–48 -- 8. Revising the Geneva Conventions, 1946–49: Synthesizing the Old and New Justice -- Epilogue – Conclusion. 

"The Birth of the New Justice explains the history of plans for ad hoc and permanent international criminal courts and new international criminal laws to repress aggressive war, war crimes, terrorism, and genocide. Rather than arguing that these legal projects were attempts by state governments to project a "liberal legalism" and create an international state system that limited sovereignty, the book shows that European jurists in a variety of transnational organizations developed their ideas due to diverse motives—liberal, conservative, utopian, humanitarian, nationalist, and particularist. European jurists at the Paris Peace Conference in 1919 created a controversial new philosophy of prosecution and punishment, and during the following decades, jurists in different organizations, including the International Law Association, International Association of Criminal Law, the World Jewish Congress, and the International Committee of the Red Cross, transformed the idea of the legitimacy of post-war trials and the concept of international crime to deal with myriad social and political problems. The concept of an international criminal court was never static, and the idea that national tribunals would form an integral part of an international system to enforce new laws was frequently advanced as a pragmatic—and politically convenient—solution."--ABSTRACT

Innowiercy w opiniach prawnych uczonych polskich w XV wieku : poganie, żydzi, muzułmanie / Wojciech Świeboda. Kraków : Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana, 2013, ISBN 9788361033677 [41933

Contents:  Część pierwsza : Innowiercy w państwach chrześcijańskich -- Rozdz. I. Stosunek chrześcijaństwa do innowierców w średniowieczu -- I.1. Misje wśród pogan -- I.2. Żydzi w państwach chrześcijańskich -- I.3. Problem muzułmanów -- I.4. Wyprawy krzyżowe przeciwko innowiercom -- Rozdz. II. Innowiercy w przepisach prawnych chrześcijan -- II.1. Konstytucje soborowe i ustawodawstwo papieskie -- II.2. Ustawodawstwo cywilne -- II.3. Średniowieczni uczeni wobec praw innowierców -- Rozdz. III. Sytuacja innowierców na ziemiach polskich w średniowieczu -- III.1. Chrystianizacja Polski, Litwy i Żmudzi -- III.2. Żydzi i Karaimi w państwie polskim -- III.3. Sytuacja prawna ludności muzułmańskiej -- III.4. Obraz innowierców w polskich źródłach narracyjnych -- Część druga: Sprawa innowierców w czasie konfliktu z zakonem krzyżackim oraz na tle zagrożenia tureckiego i tatarskiego -- Rozdz. I. Przebieg sporów polsko-krzyżackich w xv wieku -- Rozdz. II. Sojusze z innowiercami i prawa niechrześcijan -- II.1. Sojusz z niewiernymi w wojnie sprawiedliwej — poglądy Stanisława ze Skarbimierza -- II.2. Nota Revocatur in dubium -- II.3. Prawa innowierców w mowach i pismach procesowych Andrzeja Łaskarzyca -- Rozdz. III. Obrona praw innowierców na soborze w Konstancji i w latach następnych -- III.1. Sprawa pogan w mowach, kazaniach i pismach dyplomatycznych -- III.2. Pisma Pawła Włodkowica -- III.3. Polemiki z pismami Pawła Włodkowica i odpowiedzi uczonego -- III.4. Kwestia innowierców po soborze w Konstancji -- Rozdz. IV. Idea przedmurza chrześcijaństwa w mowach dyplomatycznych -- IV.1. Mikołaj Lasocki -- IV.2. Tomasz Strzępiński -- IV.3. Jan Lutek z Brzezia i nieznany poseł -- IV.4. Jakub z Sienna -- IV.5. Jan z Ostroroga -- Część trzecia : Innowiercy w komentarzach teologicznych, prawniczych i opiniach prawnych w XV wieku -- Rozdz. I. Komentarz Benedykta Hessego do Ewangelii św. Mateusza -- I.1. Kontakty z innowiercami i stosunek do niechrześcijan -- I.2. Małżeństwa z innowiercami -- I.3. Tolerancja wobec innych wierzeń -- I.4. Prawo i władza a innowiercy -- I.5. Pogrzeby -- Rozdz. II. Traktaty teologiczne Jakuba z Paradyża i innych autorów -- II.1. Jakub z Paradyża -- II.2. Anonimowe kwestie z komentarza do Listu św. Pawła do Rzymian -- II.3. Anonimowe kwestie teologiczne do Księgi Rodzaju -- II.4. Kwestie z zakresu prawa kanonicznego i teologii moralnej w rękopisie Piotra z Kościana -- Rozdz. III. Komentarze do prawa kanonicznego -- Rozdz. IV. Consilia uczonych polskich -- IV.1. Mateusz z Krakowa: kontakty z żydami -- IV.2. Kontaktowanie się ze schizmatykami i innowiercami – quaestio z BJ rkps 1595 -- IV.3. Mikołaj z Kozłowa: ofiarowanie szat zdobytych na niewiernych -- IV.4. Jan Elgot: niewolnicy-neofici na służbie innowierców -- Rozdz. V. Mowy uniwersyteckie i memoriały. 

Miłej lektury!

Komentarze