EUROLIB Frankfurt ECB (1)


Doroczne zgromadzenie ogólne grupy Eurolib skupiającej biblioteki instytucji UE, agencji i organów UE oraz instytucji o podobnym profilu, m.in. EIPA, Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego, Rady Europy oraz Kolegium Europejskiego odbyło się w dn. 25-26.06.2016 w nowej siedzibie Europejskiego Banku Centralnego (ECB) we Frankfurcie nad Menem.


W sesji przedpołudniowej pierwszego dnia spotkania uczestnicy mieli możliwość zwiedzenia biblioteki oraz archiwów ECB, a także dowiedzieć się więcej o realizowanej w bibliotece polityce gromadzenia zbiorów elektronicznych, które stanowią ok. 90% dostępnych zasobów.

Podczas sesji popołudniowej poświęconej roli bibliotek w procesie wspierania działalności naukowo-badawczej, biznesowej, tłumaczeń i procesu wydawniczego miejsce miały cztery wystąpienia:
  • Henriette Senst z biblioteki Instytutu Roberta Kocha z Berlina (RKI) zaprezentowała działalność biblioteki jako ośrodka funkcjonującego na styku badań naukowych i zasobów dokumentacyjnych, a za największy sukces uznała stworzony wspólnie przez bibliotekarzy i naukowców system przepływu i dystrybucji danych i informacji pochodzących zarówno ze źródeł gromadzonych w bibliotece, jak i wytwarzanych w instytucji,
  • Fabienne Allegret z biblioteki ECB omówiła inicjatywy podjęte lokalnie, które mają na celu wyposażenie pracowników ECB w niezbędne kompetencje pozwalające na pełniejsze wykorzystanie zasobów elektronicznych dostępnych w instytucji, w tym z wykorzystaniem urządzeń mobilnych i poza miejscem pracy, jak również rozpoczęty w tym roku przegląd i ocenę usług informacyjnych świadczonych przez bibliotekę i ewentualne dopasowanie ich do oczekiwań użytkowników informacji,
  • Richard Svensson z Dyrekcji Generalnej ds. Tłumaczeń przedstawił działalność biblioteki w procesie zarządzania wiedzą (knowledge management) zgromadzoną w instytucji na przykładzie współpracy z poszczególnymi sekcjami językowymi, organizacji cotygodniowych sesji informacyjnych dla nowych lub zainteresowanych konkretną kwestią tłumaczy, jak również gromadzenia i redystrybucji wiedzy dotyczącej najlepszych praktyk, tłumaczeń najważniejszych tekstów i prowadzenia wykazu tłumaczy specjalizujących się w określonych dziedzinach,
  • Giuseppe Merlo z Joint Research Centre (JRC) przybliżył rolę i dokonania biblioteki JRC w procesie publikowania dorobku badawczego naukowców w czasopismach Open Access w okresie ostatnich dwóch lat.


Wejście do biblioteki ECB

Komentarze