Czytelnicy – zasoby informacji i wiedzy

W dniach 06-07.10.2016 w Lublinie odbyła się zorganizowana przez Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UMCS oraz Bibliotekę Główną UMCS konferencja pt. „Czytelnicy – zasoby informacji i wiedzy. Tradycja i przemiany w czasach kultury cyfrowej i Internetu”.W pierwszym dniu konferencji wystąpienia prelegentów zostały zgrupowane w dwóch sesjach plenarnych i dwóch prowadzonych równolegle. Sesję I zatytułowaną „Rekonesans badawczy” otworzył wykład poświęcony metodom badania użyteczności internetowych serwisów bibliotecznych na przykładzie bibliotek uniwersyteckich (Prof. Zbigniew Osiński). Następnie zaprezentowane zostały wyniki badań nad dostępnością informacji o bibliologii w zasobach tzw. widzialnego internetu (dr Mikołaj Ochmański). Kolejną prezentacją było przedstawienie obrazu katalogów rzeczowych bibliotek polskich w okresie stalinowskim na podstawie przeglądu zawartości czasopism bibliotekarskich do roku 1956 (dr Agnieszka Łuszpak). W czwartym wystąpieniu omówiony został stan czytelnictwa i proces czytania w epoce cyfrowej (dr hab. Anna Dymmel), a pierwsza sesja zakończyła się wykładem na temat ewolucji kultury książki (dr Sebastian Kotuła).

Sesja II poświęcona kulturze czytelniczej została zainaugurowana prezentacją „Co czytały pobożne lubelskie Żydówki? Analiza wybranych tekstów kultury” (dr Agata Rybińska). Następnie uczestnicy mieli możliwość wysłuchać prelekcji o dostępności paryskiej „Kultury” w bibliotekach akademickich i naukowych w okresie PRL (mgr Stanisława Wojnarowicz). Tematem kolejnego wystąpienia były blogi bibliotek pedagogicznych i szkolnych jako narzędzie kształtowania kultury czytelniczej dzieci i młodzieży oraz przegląd podejmowanych na tym polu inicjatyw (dr Bogumiła Celer), następnie miała miejsce prezentacja działalności Dyskusyjnych Klubów Książki w dobie kultury multimedialnej na przykładzie ośrodków lubelskich (mgr Joanna Chapska). Sesja przedpołudniowa zakończyła się wystąpieniem sponsorów (Aleph Polska i IBUK Libra).

Kolejne dwie sesje prowadzone równolegle dotyczyły odpowiednio kwestii zasobów informacji i wiedzy (III) oraz relacjom czytelnik / użytkownik (IV). W sesji III znalazły się prezentacje dotyczące modeli klasyfikacji, kontroli autorytatywnej i mechanizmu linked data (dr Jolanta Hys), jak również podejmowanych inicjatyw informacyjnych i wykorzystaniu zasobów w budowaniu relacji z czytelnikiem na przykładzie działalności Oddziału Usług Informacyjnych i Szkoleń Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego (mgr Anna Białanowicz-Biernat). Omówiony został także System Informacji Naukowej Politechniki Poznańskiej jako przykład współpracy między jednostkami naukowymi (mgr Jakub Bajer i mgr inż. Marcin Werla).

W godzinach popołudniowych zorganizowano zwiedzanie kaplicy Św. Trójcy na lubelskim zamku (zabytek klasy 0) oraz Starego Miasta, dzień pierwszy konferencji zakończył się uroczystą kolacją.


Drugi dzień konferencji rozpoczął się zwiedzaniem Biblioteki Głównej UMCS, następnie odbyły się prowadzone równolegle sesje dotyczące obszarów komunikacji (V) oraz dystrybucji i obiegowi kultury (VI). Na początku sesji V omówione zostały nowe kanały komunikacji w procesie budowania relacji biblioteki z użytkownikiem na przykładzie działań podejmowanych w Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej (mgr Dariusz Kardela). W kolejnym wystąpieniu na przykładzie Biblioteki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie podjęto kwestię roli biblioteki akademickiej w kształtowaniu kultury cyfrowej swoich czytelników (mgr Barbara Krasińska i mgr Piotr Milc). Podczas prezentacji dotyczącej dostępu do informacji o zasobach w bibliotekach ekonomicznych szkół wyższych w Polsce przytoczone zostały wspólne inicjatywy podejmowane w uczelniach tego typu oraz przedstawiono najważniejsze projekty informacyjne realizowane w krakowskim Uniwersytecie Ekonomicznym (mgr Danuta Domalewska). Przegląd źródeł darmowej wiedzy dostępnej w internecie (mgr Natalia Wilczek) zakończył cykl wykładów sesji V.

Sesja VII plenarna pod tytułem „Biblioteka w nowej odsłonie” obejmowała sześć wystąpień. Odwołując się do doświadczeń Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie zaprezentowano postępującą wraz z rozwojem technologii telekomunikacyjnych ewolucję mechanizmu składania, rejestracji i realizacji kwerend pochodzących od czytelników (mgr Ewa Hadrian). Podczas referatu „Nowe przestrzenie świata książki” uczestnicy konferencji zostali zaproszeni do złożenia wirtualnych wizyt w bibliotekach zlokalizowanych w miejscach nietypowych, takich jak centra handlowe czy lotniska (mgr Renata Ciesielska-Kruczek). Kolejny referat odczytany z maszynopisu ze względu na nieobecność autorów dotyczył rozwoju kultury organizacyjnej oraz uwarunkowań działalności we współczesnej przestrzeni realnej i wirtualnej na przykładzie doświadczeń Centrum Informacji Naukowej i Bibliotek Akademickich w Katowicach, wspólnego projektu Uniwersytetu Śląskiego i katowickiego Uniwersytetu Ekonomicznego. Czwarty wykład dotyczył cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej książek i czasopism naukowych Academica stworzonej przez Bibliotekę Narodową (mgr Karol Baniak). Podczas wykładu na temat księgozbioru zgromadzonego w szczecińskim Centrum Informacji i Dokumentacji Europejskiej podkreślono jego znaczącą rolę jako źródła informacji i promocji wiedzy o Unii Europejskiej w dobie kultury multimedialnej (mgr Elżbieta Tomczyńska), a w ostatnim wystąpieniu omówiono dostępność i wykorzystanie zbiorów kartograficznych Biblioteki Głównej UMCS w dobie nowoczesnych technologii informacyjnych (mgr Anna Bogowska).


Podczas dwudniowej konferencji zaprezentowano łącznie 29 referatów (1 nie został przedstawiony ze względu na nieobecność autorki) zgrupowanych w 7 blokach tematycznych, 14 wystąpień miało miejsce podczas sesji prowadzonych równolegle. Udział w konferencji był doskonałą okazją, aby zapoznać się z interesującymi inicjatywami informacyjnymi podejmowanymi w odniesieniu do czytelnika / użytkownika bibliotek akademickich, naukowych i publicznych epoki kultury cyfrowej.

Komentarze