Posty

Wyświetlanie postów z kwiecień, 2008

Européenne, bonjour!

Obraz
La Librairie Européenne (The European Bookshop) to założona w Brukseli w roku 1966 najstarsza księgarnia specjalizująca się w sprzedaży publikacji wspólnotowych. Przez 40 lat miała swoją siedzibę na rue de la Loi, w samym centrum dzielnicy europejskiej przy rondzie Schumana, jednak ze względu na przebudowę tej okolicy, w roku 2006 księgarnia została przeniesiona do eleganckiego budynku przy rue de l'Orme / Olmstraat. W księgarni można znaleźć chyba wszystkie publikacje dotyczące Unii Europejskiej wydane w języku angielskim i francuskim, jak również są tam dostępne wydawnictwa urzędowe UE oraz Rady Europy. Wyjatkową ofertą księgarni są zbiory testów dla kandydatów do konkursów kwalifikacyjnych na wakujące stanowiska w instytucjach unijnych oraz słowniki wielojęzyczne obejmujące chyba wszystkie możliwe kombinacje języków urzędowych UE. I jeszcze informacja praktyczna dla bibliotekarzy: będąc w Brukseli nie można nie odwiedzić tego miejsca z dwóch powodów. Po pierwsze, oferta ks

Wzbogacanie opisów -- ale w jakim celu?

Opisy wzbogacone. Od października 2007 roku wprowadziliśmy zasadę, że każdy opis bibliograficzny w naszym katalogu będzie wzbogacony o spis treści (pole 505 formatu MaRC21) i/lub informację z czwartej strony okładki (pole 520), oczywiście jeśli będzie to możliwe. Pojawiło się pytanie: ale po co? A po to, że publikacja spisu treści lub innej informacji o zawartości tomu podnosi adekwatność wyszukiwania i wskaźnik wykorzystania opisanej w sposób wzbogacony publikacji o 45%! Jeśli ktoś jest jeszcze sceptyczny wobec pomysłu wzbogacania opisów bibliograficznych o spisy treści to polecam przejrzeć dokument , w którym zostały opublikowane konkretne liczby i statystyki. Możliwe są dwa modele postępowania: albo wzbogacone dane zostają umieszczone w katalogu w obrębie opisu bibliograficznego, albo biblioteka decyduje się na wykupienie usługi wzbogacania własnego katalogu o pobierane w czasie rzeczywistym dane, które są wyświetlane z serwera dostawcy i mogą zawierać spis treści książki, recen

European Information Association (EIA)

Obraz
European Information Association (EIA) European Information Association (w skrócie EIA ) to międzynarodowe stowarzyszenie skupiające specjalistów z branży informacji stawiające sobie za cel rozwój, koordynację i ułatwianie dostępu obywateli do informacji Unii Europejskiej. Członkami organizacji są zarówno biblioteki publiczne, akademickie, ośrodki dokumentacji zlokalizowane na różnych szczeblach administracji rządowej oraz przy organizacjach pozarządowych, jaki i Centra Dokumentacji Europejskiej (CDE), inne ośrodki sieci Europe Direct czy kancelarie prawnicze, wydawnictwa i przedsiębiorstwa. Stowarzyszenie odgrywa ważną rolę procesie formułowania polityki informacyjnej UE poprzez lobbying na rzecz poprawy jakości informacji wspólnotowej i przyznawanie nagród za działanie na rzecz środowiska oraz wybitne osiągnięcia wydawnicze -- te cenne wyróżnienia przyznawane są na corocznej konferencji stowarzyszenia. Formy działania EIA określone są przez statut , program pracy zatwierdzany pr

Internet w Europie

Ponad 250 milionów Europejczyków regularnie korzysta z Internetu. Już ponad połowa mieszkańców Europy regularnie korzysta z Internetu, 80% z nich posiada łącze szerokopasmowe, a 60% usług publicznych w UE jest w pełni dostępnych w sieci. Dzięki dynamicznemu rozwojowi usług szerokopasmowych w Europie dwie trzecie szkół i połowa lekarzy dysponuje szybkim połączeniem z Internetem. Dane te pochodzą z przedstawionego przez Komisję sprawozdania na temat dotychczasowych wyników realizacji unijnej strategii i2010 na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, obejmującej obszar technologii teleinformatycznych. Uzgodniona w 2005 r. strategia doprowadziła do przyjęcia zobowiązania do wspierania rozwoju tych technologii zarówno na szczeblu unijnym, jak i w poszczególnych państwach członkowskich. Począwszy od roku 2007 wszystkie państwa członkowskie uznają rozwój technologii teleinformatycznych za jedno z najważniejszych osiągnięć realizowanych przez nie programów reform strukturalnych. Jednocze

Traktat z Lizbony

Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską został podpisany w Lizbonie w dniu 13 grudnia 2007 r. przez przedstawicieli 27 państw członkowskich. Jak przewiduje art. 6 traktatu z Lizbony, dokument ten musi zostać ratyfikowany przez państwa członkowskie zgodnie z ich własnymi wymogami konstytucyjnymi. Traktat wejdzie w życie w dniu 1 stycznia 2009 r., jeżeli do tego czasu złożone zostaną wszystkie dokumenty ratyfikacyjne, w przeciwnym razie wejdzie on w życie w pierwszym dniu miesiąca, który nastąpi po złożeniu ostatniego dokumentu ratyfikacyjnego. Traktat o Unii Europejskiej zawiera postanowienie, które umożliwia rewizję traktatów. Artykuł 48 stanowi, że każde państwo członkowskie lub Komisja mogą przedkładać Radzie propozycje zmiany traktatów. Stwarza to możliwość zwołania przez przewodniczącego Rady, za jej zgodą, konferencji międzyrządowej. Wprowadzenie zmian do traktatów wymaga jednomyślnej zgody wszystkich państw członkow

EU Bookshop :: warto odwiedzić

Dlaczego warto odwiedzić EU Bookshop ? W celu przybliżenia Unii jej obywatelom Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (dalej w skrócie OPOCE ), współpracując z instytucjami UE, agencjami i organami, oferuje bezpośredni dostęp do całości własnej produkcji wydawniczej. Portal EU Bookshop jest tylko jednym z przykładów zastosowania nowatorskiej technologii internetowej do elektronicznej dystrybucji wydawnictw w ich integralnej formie. OPOCE koordynuje także rozwój innych internetowych systemów informacyjnych, np. pełnotekstowego zbioru prawa wspólnotowego ukazującego się we wszystkich językach urzędowych UE w portalu EUR-Lex (EUR-Lex to przede wszystkim zawartość Dziennika Urzędowego UE, traktaty założycielskie, rozszerzające i reformujące Unię, orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości oraz Sądu Pierwszej Instancji, a także propozycje legislacyjne i umowy międzynarodowe zawierane przez wspólnoty) czy portalu zamówień publicznych TED (skrót od Tenders Electronic Daily, supleme

Margot Wallström w Warszawie

Obraz
Czym jest Unia Europejska i co znaczy dla zwykłego człowieka? W jaki sposób informować o Unii Europejskiej? Jak sprawić, by „Bruksela” nie była daleka? Na te i inne pytania odpowiadała na spotkaniu w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce (17.04.2008) Margot Wallström , Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, Komisarz ds. stosunków międzyinstytucjonalnych i strategii komunikowania. Po swojej prezentacji Pani Wallström wzięła udział w dyskusji o formach działania sieci informacyjnych i z zainteresowaniem przyjęła sugestię, aby do procesu informowania o Unii Europejskiej włączać już istniejące sieci, na przykład biblioteki publiczne. Więcej o wizycie tutaj , zobacz też blog Pani Komisarz.

Web 2.0 Technologies: Applications in the Library World.

Obraz
W Amerykańskim Centrum Informacyjnym (American Information Resource Center, AIRC ) przy ambasadzie USA w Warszawie odbył się dn. 15.04.2008 wykład Laury Kaspari Hohmann pod tytułem Web 2.0 Technologies: Applications in the Library World . Spora dawka inspiracji do dalszych działań w cyberprzestrzeni. Centrum publikuje również własny biuletyn LIBRARY eNEWS z nowościami i ciekawostkami ze świata informacji i bibliotek wirtualnych.

Informationsmanagement

Obraz
W zeszłym tygodniu (07.04.2008) Bibliotekę Kolegium odwiedziła grupa studentów kierunku Informationsmanagement z Fachhochschule Hannover ( FHH ). Niemieccy studenci mogli zapoznać się z programem akademickim Kolegium w Natolinie oraz organizacją zasobów jej Biblioteki. Prezentacja katalogu bibliotecznego wzbudziła żywą dyskusję dotyczącą opracowania dokumentów elektronicznych i ich wykorzystania w systemach pełnotekstowych. Nasi goście mieli również wiele pytań związanych z praktycznymi aspektami funkcjonowania Biblioteki. Program wizyty koordynował dr Mikołaj Ochmański z Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliotekoznawczych ( IINiSB ) UW.

W czym możemy pomóc?

Biblioteka Kolegium gromadzi literaturę dotyczącą szeroko rozumianego procesu integracji europejskiej. Liczba języków gromadzonych materiałów została ograniczona do 4 i są to (w kolejności alfabetycznej): angielski, francuski, niemiecki i polski. Angielski i francuski są oficjalnymi językami Kolegium Europejskiego, w tych dwóch językach prowadzone są zajęcia dydaktyczne i zazwyczaj zalecana literatura przedmiotu. W zbiorach przeważa zdecydowanie język angielski -- co jest szczególnie widoczne w kolekcji czasopism naukowych -- niemniej jednak dokładamy wszelkich starań, aby udostępnić interesujące publikacje również i w języku francuskim.

Dlaczego blog?

Strona internetowa Biblioteki Kolegium Europejskiego w Natolinie funkcjonuje od roku 2004 i jest dostępna w języku angielskim. Witryna internetowa w dużej mierze przejęła funkcje informacyjne bibliotecznego intranetu, który powstał pod koniec roku 1998. W roku 2005 uruchomiono system zintegrowany Horizon, zaś we wrześniu 2006 roku udostępniono w Internecie katalog biblioteczny . Wprowadzone rozwiązania pozwoliły na znaczne zredukowanie zasobów intranetowych, co doprowadziło w marcu 2008 roku do zamknięcia tej witryny wykorzystywanej z powodzeniem od 10-ciu lat. Oczywiście znakomita większość danych oraz funkcjonalności rozwiązań zastosowanych w intranecie została przeniesiona bądź na strony internetowe, bądź do katalogu bibliotecznego. Brakowało nam jednak medium do pełniejszej i dwutorowej komunikacji z naszymi czytelnikami lub osobami zainteresowanymi problematyką biblioteczną w aspekcie europejskim. Pomysł bloga pojawił się już jakiś czas temu, jednak najtrudniej było przygotować p