23.04.2008

Européenne, bonjour!

La Librairie Européenne (The European Bookshop) to założona w Brukseli w roku 1966 najstarsza księgarnia specjalizująca się w sprzedaży publikacji wspólnotowych. Przez 40 lat miała swoją siedzibę na rue de la Loi, w samym centrum dzielnicy europejskiej przy rondzie Schumana, jednak ze względu na przebudowę tej okolicy, w roku 2006 księgarnia została przeniesiona do eleganckiego budynku przy rue de l'Orme / Olmstraat.

W księgarni można znaleźć chyba wszystkie publikacje dotyczące Unii Europejskiej wydane w języku angielskim i francuskim, jak również są tam dostępne wydawnictwa urzędowe UE oraz Rady Europy. Wyjatkową ofertą księgarni są zbiory testów dla kandydatów do konkursów kwalifikacyjnych na wakujące stanowiska w instytucjach unijnych oraz słowniki wielojęzyczne obejmujące chyba wszystkie możliwe kombinacje języków urzędowych UE.

I jeszcze informacja praktyczna dla bibliotekarzy: będąc w Brukseli nie można nie odwiedzić tego miejsca z dwóch powodów. Po pierwsze, oferta księgarska jest tak bogata, że zawsze znajdziemy książkę, o której istnieniu nie wiedzieliśmy. Po drugie, zawsze możemy liczyć na fachową pomoc przeuroczej jak zwykle Nathalie, która i doradzi co wybrać i w międzyczasie odbierze jeszcze ze trzy telefony witając kolejnych rozmówców niezmiennym "Européenne, bonjour!"

Strona księgarni znajduje się pod adresem http://www.libeurop.eu/

22.04.2008

Wzbogacanie opisów -- ale w jakim celu?

Opisy wzbogacone.

Od października 2007 roku wprowadziliśmy zasadę, że każdy opis bibliograficzny w naszym katalogu będzie wzbogacony o spis treści (pole 505 formatu MaRC21) i/lub informację z czwartej strony okładki (pole 520), oczywiście jeśli będzie to możliwe. Pojawiło się pytanie: ale po co? A po to, że publikacja spisu treści lub innej informacji o zawartości tomu podnosi adekwatność wyszukiwania i wskaźnik wykorzystania opisanej w sposób wzbogacony publikacji o 45%! Jeśli ktoś jest jeszcze sceptyczny wobec pomysłu wzbogacania opisów bibliograficznych o spisy treści to polecam przejrzeć dokument, w którym zostały opublikowane konkretne liczby i statystyki.

Możliwe są dwa modele postępowania: albo wzbogacone dane zostają umieszczone w katalogu w obrębie opisu bibliograficznego, albo biblioteka decyduje się na wykupienie usługi wzbogacania własnego katalogu o pobierane w czasie rzeczywistym dane, które są wyświetlane z serwera dostawcy i mogą zawierać spis treści książki, recenzję oraz pierwszy rozdział danej publikacji (choć dotyczy to głównie beletrystyki). Pierwsze rozwiąznie jest chyba korzystniejsze, ponieważ pozwala na przeszukiwanie spisów treści w prowadzonych kwerendach.

21.04.2008

European Information Association (EIA)

European Information Association (EIA)

European Information Association (w skrócie EIA) to międzynarodowe stowarzyszenie skupiające specjalistów z branży informacji stawiające sobie za cel rozwój, koordynację i ułatwianie dostępu obywateli do informacji Unii Europejskiej. Członkami organizacji są zarówno biblioteki publiczne, akademickie, ośrodki dokumentacji zlokalizowane na różnych szczeblach administracji rządowej oraz przy organizacjach pozarządowych, jaki i Centra Dokumentacji Europejskiej (CDE), inne ośrodki sieci Europe Direct czy kancelarie prawnicze, wydawnictwa i przedsiębiorstwa.

Stowarzyszenie odgrywa ważną rolę procesie formułowania polityki informacyjnej UE poprzez lobbying na rzecz poprawy jakości informacji wspólnotowej i przyznawanie nagród za działanie na rzecz środowiska oraz wybitne osiągnięcia wydawnicze -- te cenne wyróżnienia przyznawane są na corocznej konferencji stowarzyszenia.

Formy działania EIA określone są przez statut, program pracy zatwierdzany przez zarząd stowarzyszenia, zaś codzienną administrację aktywności organizacji powierzono koordynatorowi (Pan Eric Davies), z którym można skontaktować się w celu uzyskania dalszych informacji o prowadzonych działaniach. Członkowie stowarzyszenia otrzymują comiesięczny biuletyn informacyjny, mogą korzystać z niepublicznej listy dyskusyjnej EUROTALK, a także mają prawo do znacznych zniżek w opłatach za kursy i szkolenia organizowane przez EIA.

EIA prowadzi również własny blog, który zdecydowanie warto odwiedzić.

20.04.2008

Internet w Europie

Ponad 250 milionów Europejczyków regularnie korzysta z Internetu.

Już ponad połowa mieszkańców Europy regularnie korzysta z Internetu, 80% z nich posiada łącze szerokopasmowe, a 60% usług publicznych w UE jest w pełni dostępnych w sieci. Dzięki dynamicznemu rozwojowi usług szerokopasmowych w Europie dwie trzecie szkół i połowa lekarzy dysponuje szybkim połączeniem z Internetem. Dane te pochodzą z przedstawionego przez Komisję sprawozdania na temat dotychczasowych wyników realizacji unijnej strategii i2010 na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, obejmującej obszar technologii teleinformatycznych. Uzgodniona w 2005 r. strategia doprowadziła do przyjęcia zobowiązania do wspierania rozwoju tych technologii zarówno na szczeblu unijnym, jak i w poszczególnych państwach członkowskich. Począwszy od roku 2007 wszystkie państwa członkowskie uznają rozwój technologii teleinformatycznych za jedno z najważniejszych osiągnięć realizowanych przez nie programów reform strukturalnych. Jednocześnie unijne instytucje zachęcają do budowania wspólnego rynku usług internetowych oraz do zwiększenia nakładów na badania naukowe. Wspólny rynek telekomunikacyjny, ułatwiający transgraniczne świadczenie usług telekomunikacyjnych, dopiero się jednak tworzy.

Więcej na ten temat tutaj, komentarz na stronie EUobserver.
(Na podstawie: IP/08/605).

19.04.2008

Traktat z Lizbony

Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską został podpisany w Lizbonie w dniu 13 grudnia 2007 r. przez przedstawicieli 27 państw członkowskich. Jak przewiduje art. 6 traktatu z Lizbony, dokument ten musi zostać ratyfikowany przez państwa członkowskie zgodnie z ich własnymi wymogami konstytucyjnymi. Traktat wejdzie w życie w dniu 1 stycznia 2009 r., jeżeli do tego czasu złożone zostaną wszystkie dokumenty ratyfikacyjne, w przeciwnym razie wejdzie on w życie w pierwszym dniu miesiąca, który nastąpi po złożeniu ostatniego dokumentu ratyfikacyjnego.

Traktat o Unii Europejskiej zawiera postanowienie, które umożliwia rewizję traktatów. Artykuł 48 stanowi, że każde państwo członkowskie lub Komisja mogą przedkładać Radzie propozycje zmiany traktatów. Stwarza to możliwość zwołania przez przewodniczącego Rady, za jej zgodą, konferencji międzyrządowej.

Wprowadzenie zmian do traktatów wymaga jednomyślnej zgody wszystkich państw członkowskich. Zanim nowy traktat będzie mógł wejść w życie, wszystkie państwa członkowskie muszą również ratyfikować zmiany zgodnie z własnymi procedurami wewnętrznymi.
W ostatnich latach odbyło się kilka konferencji międzyrządowych. Ich wynikiem były kolejne traktaty zmieniające, w szczególności Jednolity Akt Europejski (1986 r.), Traktat o Unii Europejskiej (1992 r.), traktat z Amsterdamu (1997 r.) oraz traktat z Nicei (2001 r.).

Wersje skonsolidowane Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Traktatu Lizbońskiego) w języku polskim i wszystkich językach oficjalnych Unii są dostępne na stronie Rady Unii Europejskiej tutaj.

Oto 479 stron pasjonującej w rzeczy samej lektury, polecamy!

Na stronach Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana umieszczono specjalne wydanie Polskiego Kalendarza Europejskiego pt. "Traktat z Lizbony. Kompendium wiedzy".

Portal EurActiv opublikował również własny komentarz (w języku angielskim) do Traktatu z wyszczególnieniem wprowadzonych zmian.

18.04.2008

EU Bookshop :: warto odwiedzić

Dlaczego warto odwiedzić EU Bookshop?

W celu przybliżenia Unii jej obywatelom Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (dalej w skrócie OPOCE), współpracując z instytucjami UE, agencjami i organami, oferuje bezpośredni dostęp do całości własnej produkcji wydawniczej. Portal EU Bookshop jest tylko jednym z przykładów zastosowania nowatorskiej technologii internetowej do elektronicznej dystrybucji wydawnictw w ich integralnej formie. OPOCE koordynuje także rozwój innych internetowych systemów informacyjnych, np. pełnotekstowego zbioru prawa wspólnotowego ukazującego się we wszystkich językach urzędowych UE w portalu EUR-Lex (EUR-Lex to przede wszystkim zawartość Dziennika Urzędowego UE, traktaty założycielskie, rozszerzające i reformujące Unię, orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości oraz Sądu Pierwszej Instancji, a także propozycje legislacyjne i umowy międzynarodowe zawierane przez wspólnoty) czy portalu zamówień publicznych TED (skrót od Tenders Electronic Daily, suplement do Dziennika Urzędowego UE) dla całego obszaru UE.

Rozpowszechnienie się Internetu wywarło znaczny wpływ na filozofię dystrybucji informacji europejskiej, a skoro powszechne stało się używanie mediów elektronicznych, wiec i UE zadecydowała o zwiększeniu udziału tej formy przekazu. Nie znaczyło to oczywiście, że wersje drukowane zostały całkowiecie wyparte przez ich elektroniczne odpowiedniki, ponieważ w unijnym systemie prawnym nadal to właśnie drukowana wersja aktu legislacyjnego jest uważana za autentyczną. Prace nad stworzeniem wirtualnego repozytorium elektronicznych wersji wydawanych publikacji podjęto w OPOCE na początku XXI wieku, projekt jednak napotykał na róznorakie, od technologicznych po polityczne, przeszkody. Niemniej jednak 10 marca 2005 roku ówczesny komisarz europejski odpowiedzialny za edukację, szkolenia, kulturę i wielojęzyczność, Ján Figel’ stwierdził w Luksemburgu:

EU Bookshop pozwala na natychmiastowy dostęp do treści. Jest to amazon.com wzbogacony o wolny dostęp do zawartości publikacji. […] Jako komisarz odpowiedzialny za kwestie wielojęzyczności jest mi szczególnie miło, że strony portalu są dostępne w 19 językach […]. Wiem, że w Europie 25 państw członkowskich i prawie 500 milionów obywateli, nawet przy wysokim stopniu informatyzacji i umiejętności korzystania z usług on-line sama obecność portalu EU Bookshop nie gwarantuje sukcesu i popularności wśród internautów. […] Mamy jednak ambicję, aby portal był nie jedynie księgarnią internetową, lecz by z czasem stał się wirtualną biblioteką wszystkich publikacji UE. […] Liczę, że media pomogą nam rozpropagować EU Bookshop w społeczeństwie tak, aby instytucje wspólnotowe mogły wyjść naprzeciw odbiorcy informacji - obywatelowi. Będzie to sytuacja, w której wszyscy wygramy.” (tłumaczenie własne)

Portal został oficjalnie zainaugurowany podczas konferencji prasowej zorganizowanej w Brukseli w dniu 6 kwietnia 2005 roku w obecności dyrektora generalnego OPOCE, sekretarza generalnego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz wiceprzewodniczącej KE, Margot Wallstrom, odpowiedzialnej za budowę europejskiej strategii komunikacji społecznej.

W chwili otwarcia w portalu znajdowało się 4.000 publikacji, zaś intencją OPOCE było regularne uzupełnianie kolekcji poprzez dygitalizację retrospektywną i umieszczanie w portalu publikacji z bieżącego planu wydawniczego. Urząd Publikacji tworząc portal wykorzystał listy bibliograficzne wszystkich swoich wydawnictw, które ukazały się drukiem, na nośniku CD-ROM lub w postaci kasety wideo, począwszy od roku 2001. Na podstawie list bibliograficznych sporządzono rekordy bibliograficzne i zamieszczono je w systemie. Drugą kategorią danych były rekordy bibliograficzne sporządzone na podstawie listy bibliograficznej plików elektronicznych zgromadzonych w repozytorium Urzędu (głównie pliki w formacie PDF, ang. Portable Document Format, formacie zachowywania danych rozpowszechnionym przez firme Adobe Systems pozwalającym za wizualizację danych tekstowych wraz z elementami graficznymi) i pokrewnych), z tą tylko różnicą, że zasięg chronologiczny obejmował już tylko okres od roku 2003.

Ideą przewodnią tego portalu jest zgromadzenie w jednym miejscu wszystkich publikacji UE wydanych przez OPOCE lub we współpracy z nim. Aby zamysł ten zrealizować wszystkie publikacje wzmiankowane powyżej zostały skatalogowane, zindeksowane oraz zarchiwizowane w celu rozprowadzenia ich przez Internet. Dzięki serwisowi można uzyskać bezpośredni dostęp do treści publikacji przez obszerne noty bibliograficzne, a najnowsze publikacje w formacie PDF można pobrać nieodpłatnie. Zasadą główną jest, że wszystkie publikacje umieszczane w portalu w formie opisu bibliograficznego muszą być dostępne w wersji elektronicznej, choć wersja drukowana może być rozprowadzana po uiszczeniu opłaty, w zależności od decyzji autora czy zespołu autorskiego. Od roku 2003 w OPOCE wprowadzono także zasadę, że przy zlecaniu wykonania publikacji zewnętrznym podwykonawcom (ang. outsourcing) wymagane jest również utworzenie tej publikacji w formacie elektronicznym, więc można mieć pewność, że jeśli do systemu zostanie wprowadzony opis bibliograficzny nowej publikacji, to niebawem (lub jednocześnie) zostanie w nim umieszczony również plik z elektroniczną jej wersją.

EU Bookshop pozwala także na składanie zamówień na publikacje drukowane dystrybuowane bezpłatnie. W celu pozyskania takiej publikacji (może być to broszura informacyjna lub np. płyta DVD) należy korzystając z przejrzystego interfejsu podać swoje dane osobowe i złożyć zamówienie, które następnie uzyska swój numer referencyjny i będzie oczekiwało na weryfikację adresu elektronicznego odbiorcy. Wysyłka publikacji następuje zazwyczaj w następnym dniu roboczym, zaś czas doręczenia materiałów do Polski wynosi około 2-3 dni. Zamówienia na publikacje rozprowadzane odpłatnie również są obsługiwane na podobnej zasadzie, z tą tylko różnicą, że zamówienie jest realizowane przez lokalnego dystrybutora wydawnictw OPOCE, w przypadku Polski przez firmę Ars Polona. Pomimo dostępności wszystkich publikacji w wersji elektronicznej, którą można uzyskać bezpłatnie, sprzedaż wydawnictw drukowanych Urzędu Publikacji utrzymuje się nadal na znacznym poziomie. Co prawda w roku 2006 zanotowano trzykrotny spadek wobec dochodów z roku 2002, jednak kwota 5,5 miliona euro wpływu jest niebagatelna (wpływy ze sprzedaży w roku 2002 wyniosły 15,3 mln euro, w roku 2003 prawie 11,7 mln euro, w 2004 prawie 9 mln euro, zaś w 2006 tylko 5,5 mln euro).

EU Bookshop :: warto odwiedzić .

17.04.2008

Margot Wallström w Warszawie

Czym jest Unia Europejska i co znaczy dla zwykłego człowieka? W jaki sposób informować o Unii Europejskiej? Jak sprawić, by „Bruksela” nie była daleka? Na te i inne pytania odpowiadała na spotkaniu w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce (17.04.2008) Margot Wallström, Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, Komisarz ds. stosunków międzyinstytucjonalnych i strategii komunikowania. Po swojej prezentacji Pani Wallström wzięła udział w dyskusji o formach działania sieci informacyjnych i z zainteresowaniem przyjęła sugestię, aby do procesu informowania o Unii Europejskiej włączać już istniejące sieci, na przykład biblioteki publiczne.

Więcej o wizycie tutaj, zobacz też blog Pani Komisarz.

Web 2.0 Technologies: Applications in the Library World.

W Amerykańskim Centrum Informacyjnym (American Information Resource Center, AIRC) przy ambasadzie USA w Warszawie odbył się dn. 15.04.2008 wykład Laury Kaspari Hohmann pod tytułem Web 2.0 Technologies: Applications in the Library World. Spora dawka inspiracji do dalszych działań w cyberprzestrzeni. Centrum publikuje również własny biuletyn LIBRARY eNEWS z nowościami i ciekawostkami ze świata informacji i bibliotek wirtualnych.

Informationsmanagement

W zeszłym tygodniu (07.04.2008) Bibliotekę Kolegium odwiedziła grupa studentów kierunku Informationsmanagement z Fachhochschule Hannover (FHH). Niemieccy studenci mogli zapoznać się z programem akademickim Kolegium w Natolinie oraz organizacją zasobów jej Biblioteki. Prezentacja katalogu bibliotecznego wzbudziła żywą dyskusję dotyczącą opracowania dokumentów elektronicznych i ich wykorzystania w systemach pełnotekstowych. Nasi goście mieli również wiele pytań związanych z praktycznymi aspektami funkcjonowania Biblioteki. Program wizyty koordynował dr Mikołaj Ochmański z Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliotekoznawczych (IINiSB) UW.

W czym możemy pomóc?

Biblioteka Kolegium gromadzi literaturę dotyczącą szeroko rozumianego procesu integracji europejskiej. Liczba języków gromadzonych materiałów została ograniczona do 4 i są to (w kolejności alfabetycznej): angielski, francuski, niemiecki i polski. Angielski i francuski są oficjalnymi językami Kolegium Europejskiego, w tych dwóch językach prowadzone są zajęcia dydaktyczne i zazwyczaj zalecana literatura przedmiotu. W zbiorach przeważa zdecydowanie język angielski -- co jest szczególnie widoczne w kolekcji czasopism naukowych -- niemniej jednak dokładamy wszelkich starań, aby udostępnić interesujące publikacje również i w języku francuskim.

Dlaczego blog?

Strona internetowa Biblioteki Kolegium Europejskiego w Natolinie funkcjonuje od roku 2004 i jest dostępna w języku angielskim. Witryna internetowa w dużej mierze przejęła funkcje informacyjne bibliotecznego intranetu, który powstał pod koniec roku 1998. W roku 2005 uruchomiono system zintegrowany Horizon, zaś we wrześniu 2006 roku udostępniono w Internecie katalog biblioteczny. Wprowadzone rozwiązania pozwoliły na znaczne zredukowanie zasobów intranetowych, co doprowadziło w marcu 2008 roku do zamknięcia tej witryny wykorzystywanej z powodzeniem od 10-ciu lat. Oczywiście znakomita większość danych oraz funkcjonalności rozwiązań zastosowanych w intranecie została przeniesiona bądź na strony internetowe, bądź do katalogu bibliotecznego. Brakowało nam jednak medium do pełniejszej i dwutorowej komunikacji z naszymi czytelnikami lub osobami zainteresowanymi problematyką biblioteczną w aspekcie europejskim. Pomysł bloga pojawił się już jakiś czas temu, jednak najtrudniej było przygotować pierwszy wpis.